Cele i zadania

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
1. Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy Szkołom Katolickim prowadzonym przez Parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu w realizacji ich zadań i podejmowania zadań, które mogą być wypełniane przez podmiot Stowarzyszenie.

2. Cele stowarzyszenia są określone potrzebami Szkół i realizowane w ścisłej współpracy dyrekcji Szkół i Zarządu Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) Wspieranie działań edukacyjno – wychowawczych Szkół;

b) Pogłębianie współpracy między Szkołami a Rodzicami;

c) Udział w inicjatywach szkolnych, aby Szkoły mogły lepiej pełnić swoje zadania pomocy rodzinom;

d) Służenie rodzicom i opiekunom we wszystkim, co odnosi się do wychowania dzieci lub podopiecznych, w tym ochrony i propagowania ich prawa do wychowania dzieci;

e) Promowanie czynnego zaangażowania rodziców w wychowanie dzieci;

f) Udostępnianie Szkołom, rodzicom i uczniom, środków potrzebnych do osiągnięcia celów Szkół;

g) Promowanie i organizowanie zajęć kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, a także działań społeczno – pomocniczych dla uczniów i rodziców, organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku;

h) Promowanie i organizowanie kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, zebrań, odczytów, spotkań, szkoleń, konferencji i rekolekcji;

i) Promowanie Szkół, współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach, w tym ze stowarzyszeniami międzynarodowymi;

j) Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej i szkoleniowej;

k) Pozyskiwanie środków na własną działalność statutową oraz na Fundusz Edukacyjny i Stypendialny Szkół, przeprowadzanie zbiórek pieniężnych na cele związane z działalnością oświatową Szkół; Rozwijanie działalności kulturalnej, charytatywnej i opiekuńczej.