6 Czerwca br. uczniowie wszystkich klas naszego gimnazjum, wzięli udział w programie artystycznym pt. „Pętla zdarzeń” zaprezentowanym przez aktorów Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa. Spektakl był częścią realizowanego projektu profilaktycznego  „Chrońmy Młodość od Przemocy”. Składającego się dodatkowo z prelekcji na tematy poruszane  w przedstawieniu oraz godzin wychowawczych prowadzonych w szkole, przeznaczonych do realizacji z uczniami, w których uczą się radzenia sobie w sytuacjach doświadczania przemocy oraz właściwej reakcji na takie zdarzenia oraz  odpowiedzialności za własne zachowania.

Spektakl poruszał problematykę agresji i przemocy rówieśniczej. Przemocy fizycznej, ale także często występującej, a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej – równie dotkliwej i mogącej powodować tragiczne konsekwencje. W przedstawionej historii jej ofiarą stała się dziewczyna, której zachowanie w żaden sposób nie wskazywało, że mogła tej przemocy doświadczać. Spektakl w swym przekazie, zwrócił uwagę między innymi na to, że brak reakcji na przemoc jest swego rodzaju przyzwoleniem na nią. Treści dydaktyczne zawarte w spektaklu pokazały odbiorcom sposoby neutralizowania przemocy, wdrażały również do empatii i niesienia pomocy innym. Młodzież klas drugich 4 kwietnia odbyła warsztaty z psychologiem Fundacji FENIKS z Rzeszowa na temat przemocy rówieśniczej natomiast uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w tych warsztatach 16 maja.

Spektakl został zorganizowany w ramach projektu „Chrońmy Młodość od Przemocy” realizowanego dzięki środkom publicznym z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnobrzegu oraz wsparciu stowarzyszenia FORTIS6

Stowarzyszenie Fortis wraz z Gimnazjum Katolickim w Tarnobrzegu otrzymało wsparcie ze środków publicznych z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnobrzegu na realizację zadań profilaktycznych w ramach projektu „Chrońmy Młodość od Przemocy” .

Głównym celem projektu jest kształtowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa poprzez właściwe zachowania, przyzwyczajenia i nawyki, rozwijanie u uczniów samokontroli i odpowiedzialności za własne czyny i decyzje. Projekt ma na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach zagrożenia przemocą.